GDPR

Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů v Městské knihovně Hlučín

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme v plném souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES“, známým též pod zkratkou GDPR (dále jen Nařízení). Nařízení má účinnost od 25. května 2018.

Správcem vašich osobních údajů je Městská knihovna Hlučín

S případnými dotazy nebo požadavky v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet:

telefonicky na čísle +420 558 270 103
e-mailem na vedouci@knihovnahlucin.cz
korespondenčně na adresu Městská knihovna Hlučín, Zámecká 4, Hlučín 748 01
osobně při návštěvě knihovny.
 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytování našich služeb:

Základní identifikační údaje čtenáře: jméno a příjmení, datum narození

Kontaktní údaje - adresa trvalého bydliště ( ev. kontaktní adresa), e-mail, telefonní číslo
Popisné údaje - jedná se o statistické údaje typu věk
Údaje o jiné osobě - identifikační a adresní údaje zákonného zástupce
Transakční údaje - historie výpůjčkových operací, dluhy a platby za služby
Profil čtenáře v online katalogu - statistika přihlašování
Vaše osobní údaje v knihovním informačním systému jsou uloženy do šifrované části databáze.

Pro jaké účely je zpracováváme?

A) Zpracování na základě smlouvy. Smlouvou je registrace čtenáře do knihovny (přihláška). Účely zpracování osobních údajů jsou:

Evidence čtenářů
Poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb na základě knihovního zákona
Zasílání zpráv přímo se vztahujících k plnění těchto služeb (připomínky o konci půjčovní doby, upomínky, informace o rezervacích dokumentů)
B) Zpracování na základě oprávněných zájmů správce dat

Ochrana knihovního fondu
Vymáhání pohledávek
Informování čtenářů o službách, akcích nebo mimořádných událostech knihovny
C) Zpracování pro statistické účely

Po ukončení Vaší registrace a uplynutí doby, po niž uchováváme osobní údaje, jsou některé údaje dále zpracovávány pro statistické účely, a to v anonymizované podobě.
 

Jaké subjekty mají přístup k vašim údajům?

Pro zajištění poskytování knihovních a informačních služeb je nezbytná spolupráce s externími subjekty. Jedná se především o Knihovnu Petra Bezruče v Opavě, která spravuje automatizovaný knihovní systém Clavius a Městský úřad Hlučín – odbor informatiky.

Po jakou dobu máme uloženy vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy o registraci čtenáře, abychom Vám mohli poskytovat naše služby. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucích či souvisejících s registrační smlouvou uchováváme Vaše osobní údaje po nezbytně nutnou dobu 3 let.  Důvody pro takové uchování jsou například:

Ochrana knihovního fondu - dodatečně zjištěné poškození
Zjednodušení případné opakované registrace uživatele a uchování jeho dat (např. čtenářské historie)
Řešení případných právních nároků
 

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů - plníme touto informační stránkou nebo se na nás můžete obracet na výše uvedených kontaktech.
Právo na přístup k osobním údajům - k většině osobních údajů se dostanete přes své konto čtenáře, podrobný výstup si můžete vyžádat v knihovně
Právo na změnu osobních údajů - máte možnost požádat o změnu Vašich osobních údajů v knihovně, vybrané kontaktní údaje si můžete změnit sami po přihlášení do svého konta čtenáře
Právo na výmaz (právo být zapomenut) - máte možnost požádat písemně o výmaz svých osobních údajů v knihovně, po vypořádání všech závazků a splnění podmínek pro ukončení registrace, tzn. přestanete být naším čtenářem.
Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů - můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: +420 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz.


Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás.

na začátek stránky